cờ tàn Tượng vs Mã

hình ảnh bài viết Cờ thế #sunday study 6

Cờ thế #sunday study 6

Hôm nay lại đăng bài buổi tối khuya. Giống như là mình đang đăng bài để chạy kịp ngày thôi vậy á. Kỳ này mình giới thiệu một thế cờ tàn về cuộc chiến siêu kinh điển trong cờ Vua:…